Historia Zmian systemu PROSPER.

2021.09

2021.04

2021.02

 • Zmodyfikowano proceduręgenerowania plików JPK. Obecnie dla deklaracji M i K okno generowania plików wykorzystuje inne okna konfiguracji zakresu danych. KPR FK

2020.11

 • Zaktualizowano formatki dokumentów sprzedaży. MAG KPR FK
 • Dodano oznaczenie GTU w rejestrze sprzedaży. KPR FK
 • Aktualizacja formatek dokumentów sprzedaży. KPR FK
 • Dodano kontrolę i walidację braku wartości na dokumentach sprzedaży i zakupu w pliku JPK. KPR FK
 • Dodano okno raportu przy tworzeniu pliku JPK. KPR FK
 • Dodano obsługę JPK w wariancie 7. KPR FK

2019.01

 • Modyfikacja funkcji tworzenia plików JPK. Obecnie system nie generuje sekcji sprzedaży lub zakupu przy zerowych wartościach. KPR FK

2018.03

 • Dodano formatowanie pól zawierających znaki specjalne (cudzysłów, średnik) na potrzeby pliku JPK. KPR FK
 • Dodano możlwość generowania numerowanych korekt pliku JPK poprzez ręczny wybór pola Cel Złożenia. KPR FK

2018.02

 • Techniczna zmiana struktury bazy w zakresie rejestru VAT (bez wpływu na sam rejestr). MAG KPR FK ST
 • Zmieniono funkcję domyślnego ustawiania rejestracji VAT przy księgowaniu (KPR) i dekretowaniu (FK). Obecnie system ustawia wartości domyślne dopiero po wyświetleniu okna rejestracji VAT. KPR FK
 • Zmieniono lokalizacje generowanych plików JPK oraz deklaracji. Obecnie dokumenty są generowane w katalogu MOJE DOKUMENTY. KPR FK
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia adresów w rejestrze VAT (składanie numeru lokalu). KPR FK
 • Zmodyfikowano sposób składania adresy dostawców i odbiorców w zakresie numeru lokalu. Obecnie system eliminuje znak "/" jeżeli numer lokalu jest spacją. MAG KPR FK
 • Dodano funkcję automatycznego dodawania sufixu numerów do korekt sprzedaży. Obecnie na końcu numeru jest dodawany sufix /KOR. Numer faktury może wyglądać np. tak: F 1234/2018/KOR . MAG
 • Zmodyfikowano wygląd okna korekty sprzedaży. Dostosowano sposób wyświetlania do różnych rozdzielczości. MAG
 • Dodano informację o konieczności wyboru opcji "Zawsze ufaj temu dokumentowi" przy generowaniu e-deklaracji. KPR FK
 • Zaktualizowano plik pomocy. MAG KPR FK ST

2018.01

 • Zaktualizowano plik pomocy. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono sposób generowania deklaracji VAT7 i VAT7k. Obecnie system wypełnia automatycznie interaktywne formularze Ministerstwa Finansów, które mogą być składane elektronicznie. MAG KPR FK ST
 • Dodano nową zakładkę z danymi osoby fizycznej w konfiguracji systemu. Dane te są wykorzystane do wypełniania/podpisywania deklaracji. MAG KPR FK ST
 • Dodano domyślne ustawianie Pojazdu oraz Opisu typu kosztu w Ewidencji Przebiegu Pojazdu. Obecnie program ustawia te dane na wartości wybrane w ostatnim księgowaniu. KPR
 • Zwiększono rozmiar numeru dokumentu w ewidencji kosztowej pojazdów. Obecnie program pozwala na wprowadzenie numeru z maksymalnie 35 znakami. KPR
 • Zaktualizowano plik pomocy kontekstowej dostępny pod klawiszem F1. MAG KPR FK ST
 • Dodano dwie procedury kontrolne prawidłowego wprowadzenia VAT 50%. KPR FK
 • Dodano odrębną procedurę do rozksięgowywania VAT przy rejestracji pozycji związanych z samochodami użytkowanymi również na cele prywatne (50%). KPR FK
 • Zmieniono kolejność wyświetlania poszczególnych stawek VAT w oknie rejestracji. KPR FK
 • Zmodyfikowano wygląd okna przychodu i rozchodu poprawiając wyświetlanie dla różnych rozdzielczości ekranu. MAG
 • Zmienono sposób tworzenia zestawień cennikowych. Obecnie zestawienia działają szybciej i dodatkowo identyczne na serwerach pracujących pod Windows i Linux. MAG
 • Zmieniono czcionki i układ klawiszy przeglądu dokumentów. Obecnie opisy klawiszy są dobrze widoczne przy różnych rozdzielczościach ekranu. MAG KPR FK ST
 • Zmiana wersji serwera bazodanowego. Nowe oprogramowanie jest szybsze i zapewnia większe bezpieczeństwo danych. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono czcionki i układ dolnego paska statusu w głównym oknie programu. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono czcionki i sposób wyświetlania okna konfiguracyjnego. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono procurę zmiany liczników numerów dokumentów w konfiguracji. Obecnie zmiana wartości liczników nie wymaga restartowania programu. MAG KPR FK ST

2017.12

 • Przeniesiono polecenia uruchamiania emisji JPK VAT do menu z Raportami. KPR FK
 • Dodano funkcję zapamietywania ostatnio ustawionego typu, rodzaju i związku ze sprzedażą VAT. Kolejne wpisywanie pozycji do rejestru powodują, że dane te są ustawiane na identyczne jak przy poprzedniej operacji. KPR FK
 • Dodano nowe stawki VAT - opisujące dodatkowe pozycje na deklaracji VAT. Dotychczas takie pozycje jak zwrot za kasy fiskalne były wprowadzane bezpośrednio na deklarację. Obecnie pozycje te umieszczane będą w rejestrze VAT. KPR FK
 • Zmieniono domyślny rozmiar okna rejestracji VAT w taki sposób, żeby w pełni prezentować nowe opisy stawek VAT. KPR FK

2017.10

 • Dodano funkcję automatycznego wyboru pola Numer Dowodu po zmianie daty dokumentu i przepisaniu daty na pozostałe pola. KPR
 • Modyfikacja okna edycji dokumentu kasowego. Dostosowanie do różnych rozdzielczości ekranu. MAG
 • Modyfikacja okn edycji dokumentu psrzedaży i zakupu. Dostosowanie do różnych rozdzielczości ekranu. MAG