Regulamin

Definicje i Postanowienia.

Aktywacja Serwisu.

Prawa i Obowiązki.

Płatności, Rozwiązanie Umowy.

Regulamin serwisu Inovatis

Definicje i postanowienia ogólne

§ 1
 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu Inovatis. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2
 1. Określenia występujące w Regulaminie Serwisu Inovatis należy rozumieć zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:
  • Serwis Inovatis to oprogramowanie komputerowe wraz z infrastrukturą techniczną w postaci serwerów, łączy internetowych, elementów zasilania i archiwizowania danych, umożliwiających oferowanie drogą elektroniczną usług serwisu w postaci min. obsługi książki przychodów i rozchodów, fakturowania, kadr, płac, księgi handlowej. Serwis Inovatis jest obsługiwany, utrzymywany i rozwijany przez operatora serwisu Inovatis. Udostępnienie serwisu użytkownikom nie polega na udostępnieniu kodów źródłowych, formatów i zawartości baz danych, opisów wykorzystanych technologii itd.
  • Konto serwisu Inovatis to logicznie wydzielona przestrzeń danych na serwerach operatora serwisu Inovatis zawierająca dane i parametry będące w dyspozycji Użytkownika Końcowego oraz działających w jego imieniu Użytkowników i Administratorów serwisu Inovatis.
  • Klient Końcowy to osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Operatorem serwisu Inovatis umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych w ramach serwisu Inovatis.
  • Użytkownik konta Inovatis to osoba fizyczna korzystająca z serwisu Inovatis w imieniu i na rzecz Klienta Końcowego w zakresie podstawowych funkcjonalności serwisu.
  • Administrator konta Inovatis to osoba fizyczna korzystająca z serwisu Inovatis w imieniu i na rzecz Klienta Końcowego w zakresie konfiguracji systemu, zarządzania danymi, zarządzania prawami dostępu w ramach konta Inovatis.
  • Hasło to ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających na prawidłową autentykację Użytkownika lub Administratora konta Inovatis.
  • Login to ciąg znaków alfanumerycznych będących adresem email pozostającym w dyspozycji Użytkownika lub Administratora konta Inovatis.

Aktywacja konta serwisu Inovatis

§ 3
 1. Warunkiem korzystania z usług oferowanych w ramach serwisu Inovatis jest zawarcie umowy pomiędzy Klientem Końcowym, a Operatorem Serwisu Inovatis. Umowa jest zawierana droga elektroniczną za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach serwisu Inovatis.
 2. Zawarcie umowy następuje wyłącznie po kompletnym, prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym i prawnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, w szczególności po prawidłowym podaniu danych identyfikujących Klienta Końcowego.
 3. W okresie trwania umowy Klient Końcowy jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich danych identyfikacyjnych podanych na etapie aktywacji konta.
 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak aktywacji konta lub jego późniejszą dezaktywację wynikającą z nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub braku aktualizacji tych danych po ich zmianie w szczególności danych identyfikujących Klienta Końcowego.

Prawa i obowiązki stron

§ 4
 1. Operator Serwisu zapewnia ochronę danych zapisanych na koncie Klienta Końcowego przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem Użytkowników i Administratorów upoważnionych przez Klienta Końcowego.
 2. Operator Serwisu zobowiązuje się do nieudostępniania danych zgromadzonych na koncie Klienta Końcowego stronom trzecim.
 3. Operator Serwisu zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Klienta Końcowego oraz Użytkowników i Administratorów konta stronom trzecim.
 4. Bezpieczeństwo danych zapewnia się przez wykorzystanie Hasła i Loginu jako sposobu autentykacji Użytkownika i Administratora oraz szyfrowanego połączenia realizowanego pomiędzy przeglądarką Użytkownika i Administratora, a serwisem Inovatis.
 5. Klient Końcowy jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności i zabezpieczenia Haseł i Loginów wszystkich Użytkowników i Administratorów w ramach swojego konta. W razie zaistnienia podejrzenia skompromitowania Hasła - Klient Końcowy jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany Hasła zgodnie z procedurami bezpieczeństwa serwisu Inovatis.
 6. Operator Serwisu ma prawo do blokady konta Klienta Końcowego lub Haseł i Loginów poszczególnych Użytkowników i Administratorów w przypadku stwierdzenia możliwości skompromitowania hasła lub prób nieupoważnionego dostępu przy pomocy tych danych. Operator Serwisu odrębnie powiadomi Klienta Końcowego o takim przypadku i udostępni procedurę zmiany lub weryfikacji danych wykorzystywanych w procesie autentykacji.
 7. Klient Końcowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, modyfikację, udostępnianie, usuwanie, kontrolowanie danych utrzymywanych w serwisie Inovatis.
 8. Klient Końcowy może użytkować konto w serwisie Inovatis wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
 9. Klient Końcowy zobowiązuje się do wykorzystywania serwisu Inovatis wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym regulaminem, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania działań na szkodę innych podmiotów będących Klientami Końcowymi serwisu w szczególności:
  • działań mających na celu przejęcie Haseł, Loginów oraz innych danych będących w dyspozycji Operatora Serwisu lub innych Klientów Końcowych,
  • działań powodujących niezgodne z wykorzystywanymi funkcjonalnościami obciążenie łączy i serwerów serwisu Inovatis,
  • działań mających na celu uszkodzenie, unieruchomienie lub doprowadzenie do innego wadliwego działania serwisu Inovatis.
 10. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo okresowego wyłączania dostępności serwisu wynikającego z wprowadzania zmian i aktualizacji w oprogramowaniu oraz do sporadycznego wyłączania dostępności serwisu Inovatis bez podawania przyczyn.
 11. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do prezentowania i przekazywania treści reklamowych w ramach serwisu oraz na adresy email Użytkowników i Administratorów konta Klienta Końcowego, który korzysta z kont nieodpłatnych (plany cenowe oznaczone jako FREE).
 12. Operator Serwisu Inovatis świadczy usługi z należytą starannością zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i infrastrukturą techniczną.
 13. Operator Serwisu Inovatis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dostępu do danych Klienta Końcowego przez osoby niepowołane jeżeli dostęp nastąpił w skutek świadomego lub nieświadomego działania Klienta Końcowego - w szczególności udostępnienia Haseł, Loginów Użytkowników i Administratorów lub ich nienależyte zabezpieczenie.
 14. Operator Serwisu Inovatis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie serwisu Inovatis z przyczyn niezawinionych przez Operatora Serwisu, w szczególności za problemy wynikające z wadliwego działania infrastruktury telekomunikacyjnej.
 15. Operator Serwisu Inovatis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych bedące wynikiem uszkodzenia sprzętu, oprogramowania, baz danych lub innych okoliczności niezależnych od Operatora Serwisu Inovatis.
 16. Odpowiedzialność Operatora Serwisu Inovatis wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego od Klienta Końcowego.

Płatności

§ 5
 1. Operator Serwisu Inovatis wystawia na Klienta Końcowego fakturę PRO FORMA będącą podstawą do opłacenia usług realizowanych w ramach serwisu. Po wniesieniu opłaty Operator Serwisu Inovatis obciąża Klienta Końcowego fakturą VAT na usługi realizowane w ramach serwisu.
 2. Klient Końcowy wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT i faktur PRO FORMA wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Termin wniesienia opłaty za fakturę PRO FORMA na usługi realizowane w ramach serwisu Inovatis wynosi 7 dni od dnia wystawienia dokumentu i wysłania dokumentu drogą elektroniczną.
 4. Operator Serwisu ma prawo ograniczyć funkcjonalność serwisu Inovatis dla Klienta Końcowego w przypadku braku płatności po okresie 14 dni od wystawienia faktury PRO FORMA. Ograniczenie polega na braku możliwości wprowadzania i modyfikacji danych. Odblokowanie pełnej funkcjonalności konta następuje w ciągu 24 godzin od momentu uregulowaniu wszystkich zaległości Klienta Końcowego wobec Operatora Serwisu. Jako datę uregulowania uznaje się moment zaksięgowania zaległości na koncie bankowych Operatora Serwisu.
 5. Operator Serwisu ma prawo ograniczyć funkcjonalność serwisu Inovatis dla Klienta Końcowego w przypadku braku płatności po okresie 30 dni od wystawienia faktury PRO FORMA. Ograniczenie polega na zablokowaniu dostępu do konta serwisu dla wszystkich Użytkowników i Administratorów konta Klienta Końcowego. Odblokowanie konta następuje w ciągu 24 godzin od momentu uregulowaniu wszystkich zaległości Klienta Końcowego wobec Operatora Serwisu. Jako datę uregulowania uznaje się moment zaksięgowania zaległości na koncie bankowych Operatora Serwisu.
 6. Operator Serwisu ma prawo do trwałego i nieodwracalnego usunięcie Konta Klienta Końcowego i wszystkich zgromadzonych na nim danych w przypadku braku opłat za użytkowanie serwisu w ciągu 180 dni od daty wystawienia ostatniej faktury PRO FORMA.
 7. Operator Serwisu ma prawo do trwałego i nieodwracalnego usunięcie Konta bezpłatnego (plany cenowe oznaczone jako FREE) Klienta Końcowego i wszystkich zgromadzonych na nim danych w przypadku braku aktywności (braku logowania na koncie) przez okres 180 dni.
 8. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany opłat pobieranych za korzystanie z serwisu. Nowe opłaty muszą być zakomunikowane nie później niż na 30 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiana opłat nie ma wpływu na już opłacony okres użytkowania serwisu w tym również na opłaty zrealizowane pomiędzy dniem zakomunikowania zmian, a dniem ich wprowadzenia.

Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy

§ 6
 1. Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w ciągu 14 dni od zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie ze skutkiem na ostatni dzień wykupionego abonamentu - bez podawania przyczyn.
 3. Rozwiązanie umowy przez Klienta Końcowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Operatorowi Serwisu przysługuje praw natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Klienta Końcowego lub Użytkowników lub Administratorów postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Operator Serwisu po rozwiązaniu umowy niezwłocznie trwale i nieodwracalnie usuwa wszystkie dane zgromadzone na koncie Klienta Końcowego.

Postanowienia Końcowe

§ 7
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 2. Spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora Serwisu Inovatis.